Προτείνω να...

Βιβλίο με πολλές κοινωνικές ιστορίες για εφήβους και ενήλικες υψηλής λειτουργικότητας που αφορούν καθημερινά θέματα

42 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base