Προτείνω να...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Δημιουργία υλικού για ενήλικους ασθενείς με εγκεφαλικά επεισόδια σε επίπεδο έκφρασης και κατανόησης.

33 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Tsiga Katerina shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • polly commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    ...όπως επίσης για ενηλικες οι οποίοι σήμερα διαπιστώνουν ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, κλπ..

Feedback and Knowledge Base