Προτείνω να...

Βιβλίο με εικονογραφημένες κοινωνικές ιστορίες.

368 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
toyfaskonstantinos shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

Πρόκειται για μία εξαιρετική ιδέα με πολλαπλές εφαρμογές. Έχει ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων και η επεξεργασία για την εκπόνηση του eBook “Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων”. Θα περιλαμβάνει 120 ιστορίες και πλήθος δραστηριοτήτων ανά δεξιότητα.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base