Προτείνω να...

Γράψετε ένα βιβλίο για εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Φωνολογική επίγνωση της Αγγλικής Γλώσσας
ή
Αντιμετώπιση της Δυσλεξίας στην εκμάθηση της αγγλικής
ή
Φύλλα εργασίας για ανάγνωση αγγλικής

28 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base