Σίσυ Φιλιππίδου

My feedback

 1. 7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Σίσυ Φιλιππίδου shared this idea  · 
 2. 163 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Σίσυ Φιλιππίδου supported this idea  · 
 3. 135 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Σίσυ Φιλιππίδου supported this idea  · 
 4. 146 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Κοινότητα ιδεών  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Σίσυ Φιλιππίδου supported this idea  · 
 5. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Σίσυ Φιλιππίδου shared this idea  · 
 6. 30 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  An error occurred while saving the comment
  Σίσυ Φιλιππίδου commented  · 

  Τις τεχνικές για τον τρόπο και τόπο άρθρωσης των φωνημάτων, ήδη τον κατέχουν οι λογοθεραπευτές.

 7. 62 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Σίσυ Φιλιππίδου supported this idea  · 
 8. 202 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Κοινότητα ιδεών  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος του υλικού “Σημασιολογική Ανάπτυξη” το οποίο περιλαμβάνει 557 φύλλα εργασίας για την ανάπτυξη της σημασιολογίας. Επίσης έχουν εκδοθεί μία σειρά βιβλίων με κάρτες όπως “Κοινωνικά Συμπεράσματα”, “Ανάπτυξη λεξιλογίου”, “Κατηγοριοποιήσεις” κ.α. Βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης 4 βιβλία καρτών με τίτλο “Κοινωνικές Καταστάσεις” στο σχολείο, στο σπίτι, εξωτερικές δραστηριότητες, συναισθήματα. Ένα από τα βιβλία που θα εκδοθούν σύντομα θα έχει τίτλο “Ιστορίες και δραστηριότητες για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων” με πάνω από 120 ιστορίες και 460 ασκήσεις σε μορφή φύλλων εργασίας. Θα απευθύνεται σε ηλικίες 5-10 ετών.

  Σίσυ Φιλιππίδου supported this idea  · 
 9. 385 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)

  Πρόκειται για μία εξαιρετική ιδέα με πολλαπλές εφαρμογές. Έχει ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων και η επεξεργασία για την εκπόνηση του eBook “Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων”. Θα περιλαμβάνει 120 ιστορίες και πλήθος δραστηριοτήτων ανά δεξιότητα.

  Σίσυ Φιλιππίδου supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base